Värt att veta om LPG / Gasol

Faktaruta Gasol

Gasol är ett handelsnamn som används i Sverige för de kondenserande gaserna propan och butan, samt för blandningar av dessa två. Utomlands används ofta LPG (Liquified Petroleum Gas) som beskriver att det är en kondenserad gas, gasen befinner sig i vätskeform vid normal hantering och lagring. Med kondenserad menas att den hanteras i vätskefas under tryck vid lagring och distribution.

När Gasol/LPG används som motorbränsle får den handelsnamnet Motorgas i Sverige, Autogas i Tyskland och LPG i de flesta andra länder i Europa. Som synes har man svårt att finna en gemensam benämning vilket tyvärr ofta leder till förväxlingar och osäkerhet för konsument.

I Sverige överväger användning av propan medan man i Sydeuropa använder inblandning av butan eller i vissa fall ren butan.
Skillnaden mellan propan och butan är i huvudsak deras kokpunkt, d v s den temperatur vid vilken gasen övergår från vätska till gas vid atmosfärstryck.

Propan har kokpunkten -42 grader C och butan ca 0 grader C.
Eftersom vi vill använda gasen i gasfas vid tryck så är butangas olämplig vid låga temperaturen då denna gas enligt fysikens lagar inte kan omvandlas från vätska till gas och åstadkomma tryck i flaskan.
Av detta skäl används främst propan i Sverige och norra Europa.

Olyckligtsvis är det så att man i Sverige har valt handelsnamn som är lätta förväxla med varandra. Fordonsgas och Motorgas ligger nära varandra associationsmässigt.
Fordonsgas består av metangas och tankas i gasfas vid ett avsevärt högre tryck än propan.
Trycket i en tankstation för Fordonsgas är drygt 200bar vilket är tio gånger högre än det maximala trycket i en gasolflaska.

Även Biogas och CNG används som handelsnamn för Fordonsgas i Sverige.

För att göra bilden helt komplett så har vi i Sverige numera också LNG vilket är metangas i flytande form och som används bland annat som fordonsbränsle, speciellt för tunga fordon.

I Tyskland används benämningen Erdgas för Biogas/Naturgas/Fordonsgas. På dessa stationer kan man inte tanka Motorgas/LPG!

Komplicerat? Kanske inte eftersom kopplingar för tankning av de olika produkterna inte passar mellan systemen!

Passar inte kopplingen så tanka inte! Då är ni på fel plats för att fylla tankflaskorna!